Μαθήματα

Η ενότητα αποτελείται από 6 μαθήματα, 6 ώρες διδασκαλίας:

 • Προθέρμανση
 • Ας εξερευνήσουμε τις ιστοσελίδες συνταγών
 • Ας διαβάσουμε και να αναλύσουμε μια συνταγή
 • Οι παραδόσεις μας, η ιστορία μας
 • Ας γράψουμε τη συνταγή μας, μέρος Ι
 • Ας γράψουμε τη συνταγή μας, μέρος ΙΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα έχετε/θα είστε σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τα στοιχεία και τη δομή μιας συνταγής
 • να αναγνωρίζουν διδακτικά, περιγραφικά και ελκυστικά γλωσσικά στοιχεία και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις συνταγές
 • να απαριθμούν, να περιγράφουν και να συγκρίνουν διαδικτυακούς χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημοσίευση και την ανταλλαγή γραπτών κειμένων (συνταγές και ιστορίες)
 • να γράφουν μια καλά δομημένη και σαφή συνταγή
 • να γράψετε μια ελκυστική περιγραφή μιας παράδοσης ή/και προσωπικής εμπειρίας/εμπειριών που συνδέονται με το φαγητό
 • να γράψετε και να δημοσιεύσετε μια ανάρτηση σε ιστολόγιο
 • αυξημένη επίγνωση της σημασίας της χρήσης σαφών οδηγιών, καθώς και ελκυστικής και περιγραφικής γλώσσας
 • αυξημένη προθυμία να ενσωματώσουν ιστορίες/στοιχεία αφήγησης σε συνταγές